پکیج کامل نرم افزار حسابداری

نکات اولیه

  1. فایل دانلود شده را ازحالت فشرده خارج نمایید
  2. حتمی به موارد آموزشی جهت نصب نرم افزار حسابداری توجه نمایید
  3. برای افرادی که قبلا نرم افزار برروی سیستم آنها نصب می باشد نیاز به نصب نسخه نرم افزار حسابداری نمی باشد


آموزش های مورد نیاز جهت نصب بهتر ستاپ نرم افزار


موارد موجود درفایل دانلود

  1.  ستاپ کامل نرم افزارحسابداری
  2.  فیلم های آموزش
  3.  آخرین برروزرسانی های عمومی نرم افزار
  4.  نرم افزارهای کمکی برای کار بهتر با نرم افزار


دانلود ستاپ کامل نرم افزار حسابداری وین تاپ پرو


ستاپ کامل نرم افزار   

نظرات

ارسال نظر